Your message was sent successfully
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub napisz.
+48 58 551 44 90
ozone@villaozone.pl

Regulamin Villi Ozone

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w momencie dokonania rezerwacji lub zapłaty zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z obowiązującym regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Ozone w Sopocie.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Hotelu.

§2 Doba hotelowa

1. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.

2. Doba trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

3. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który:

a) podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył hotelowy regulamin,

b) wyrządził szkodę w mieniu Gości, lub hotelu,

c) wyrządził szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w hotelu,

d) w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania zaliczki w wysokości należności za cały pobyt. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty do pokoju.

6. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa hotelowego o uregulowanie należności za cały pobyt w momencie zameldowania w Hotelu.

7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

8. Wpłacone zadatki na poczet rezerwacji nie podlegają zwrotom.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

10. Gość ma prawo skrócenia pobytu w Hotelu i otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane doby hotelowe, jeżeli powiadomił o tym fakcie recepcję hotelu minimum 24 godziny przed zakończeniem doby hotelowej (tzn. do godziny 11:00 dnia poprzedzającego wyjazd z Hotelu).

§ 4 Usługi

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom obiektu niezwłoczną reakcję. Zastrzeżenia mogą być również zgłaszane mailowo: ozone@villaozone.pl. Ewentualne reklamacje muszą być składane na piśmie.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a) Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b) Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

c) Profesjonalną i uprzejma obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

d) Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e) Sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,

b) budzenie o wyznaczonej porze,

c) przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w skrytkach depozytowych, w czasie pobytu Gościa w obiekcie,

d) przechowywanie bagażu – Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy niemających cech bagażu osobistego.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi dodatkowe.

6. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie.

7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi i zabrać ze sobą kartę hotelową. Za zgubienie karty pobierana jest opłata w wysokości 100zł brutto.

9. Przy wymeldowaniu gość jest zobowiązany do pozostawienia karty hotelowej w recepcji.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

11. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości 400zł brutto oraz wszelkimi kosztami serwisu alarmowego, wynikającymi z aktywacji czujki przeciwpożarowej znajdującej się w pokoju. Opłaty te zostaną automatycznie doliczone do rachunku.

§ 6 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

3. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 7 Cisza nocna

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Villi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają tę zasadę.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Ponadto właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do przygotowania dla niego posłania we własnym zakresie. W przypadku braku takiego posłania Hotel może odmówić przyjęcia Gościa ze zwierzęciem.

2. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Regulamin został spisany i zatwierdzony przez dyrekcję hotelu dnia 02 listopada 2018 roku.

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Balt-Tur Grupa Hotelowa Spółka Cywilna z siedzibą w Sopocie (81-868) Al. Niepodległości 766, NIP 585-147-00-10

adres e-mail: iod@balt-tur.pl

tel: +48 58 551 44 90

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

* Wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

* Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

* Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

* W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

3. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.

5. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

6. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

* Żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),

* Żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

* Żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

* Żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,

* Do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,

– przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany.

* Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,

– dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.