Your message was sent successfully
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub napisz.
+48 58 551 44 90
ozone@villaozone.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z REZERWACJĄ MIEJSCA W HOTELU
LUB ZAWARCIEM UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, poniżej podajemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Właścicielem hotelu jest Grupa Hotelowa Balt-Tur Spółka Cywilna, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Sopocie (81-826) przy al. Niepodległości 766, posiadający, NIP: 5851470010, REGON: 360403130 (dalej jako: „Administrator”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Można się z Administratorem skontaktować się w następujący sposób: (a) telefonicznie pod numerem: 58 551 64 44,   (b) za pośrednictwem e-mail na adres, biuro@balt-tur.pl (c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Balt-Tur Grupa Hotelowa S.C. al. Niepodległości 766, 81-868 Sopot z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: (a) telefonicznie pod numerem: 58 551 64 44 (b) za pośrednictwem e-mail na adres: iod@balt-tur.pl (c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Balt-Tur Grupa Hotelowa S.C. al. Niepodległości 766, 81-868 Sopot z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług hotelowej (dalej: „Usługi”), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w naszych prawnie uzasadnionych interesach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z ewentualną rezerwacją, Usługami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do celów wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wobec urzędów skarbowych). Jeżeli przed wykonaniem Usługi, dokonywał/a Pani/Pan rezerwacji, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane również w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (rezerwacja) przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie, IT, prawne, księgowe i rachunkowe oraz podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu rezerwacji lub wykonania Usługi, a po tym okresie, o ile wymagać tego będą przepisy prawa, którym podlega Administrator, przez czas wynikający z tych przepisów.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W razie zawarcia umowy dotyczącej Usług, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw można się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać nadrzędnych podstaw przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe jak wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i dokonania ewentualnej rezerwacji.