Your message was sent successfully

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Villę Ozone z siedzibą w Sopocie, Aleja Niepodległości 766, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń.
+48 58 551 44 90

Uwaga: Twoja rezerwacja zostanie potwierdzona przez pracownika Villi Ozone.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z REZERWACJĄ MIEJSCA W HOTELU
LUB ZAWARCIEM UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, poniżej podajemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Właścicielem hotelu jest Grupa Hotelowa Balt-Tur Spółka Cywilna, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Sopocie (81-826) przy al. Niepodległości 766, posiadający, NIP: 5851470010, REGON: 360403130 (dalej jako: „Administrator”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Można się z Administratorem skontaktować się w następujący sposób: (a) telefonicznie pod numerem: 58 551 64 44,   (b) za pośrednictwem e-mail na adres, biuro@balt-tur.pl (c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Balt-Tur Grupa Hotelowa S.C. al. Niepodległości 766, 81-868 Sopot z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: (a) telefonicznie pod numerem: 58 551 64 44 (b) za pośrednictwem e-mail na adres: iod@balt-tur.pl (c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Balt-Tur Grupa Hotelowa S.C. al. Niepodległości 766, 81-868 Sopot z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług hotelowej (dalej: „Usługi”), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w naszych prawnie uzasadnionych interesach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z ewentualną rezerwacją, Usługami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do celów wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wobec urzędów skarbowych). Jeżeli przed wykonaniem Usługi, dokonywał/a Pani/Pan rezerwacji, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane również w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (rezerwacja) przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie, IT, prawne, księgowe i rachunkowe oraz podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu rezerwacji lub wykonania Usługi, a po tym okresie, o ile wymagać tego będą przepisy prawa, którym podlega Administrator, przez czas wynikający z tych przepisów.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W razie zawarcia umowy dotyczącej Usług, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw można się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać nadrzędnych podstaw przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe jak wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i dokonania ewentualnej rezerwacji.